obrazek

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności WIALAN Langer i Wiatr Spółka jawna ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów firmy. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą.
Administratorem danych osobowych jest WIALAN Langer i Wiatr Spółka jawna z siedzibą w Tarnowie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Hodowlana 9, 33-100 Tarnów), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000031056; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Kraków – Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 8730224609; REGON: 85002309800000, adres poczty elektronicznej: kontakt@sklepogrodniczy.pl i numer telefonu: 609 404 791, 14 646 93 39 – zwana dalej „Administratorem”.

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@wialan.com.pl.
Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.

Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO
Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie jednej z niniejszych podstaw prawnych:

 1. na podstawie zgody udzielonej przez Państwa;
 2. na podstawie umowy podpisanej z Państwem oraz w związku z czynnościami przygotowawczymi niniejszą umowę;
 3. na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 4. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH
Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta.
Jeżeli podstawę prawną stanowi Państwa zgoda, Administrator przetwarza Państwa dane w celu:

 1. przesłania do Państwa spersonalizowanej oferty marketingowej,
 2. odpowiedzi na Państwa zapytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie, wiadomości e-mail czy rozmowy telefonicznej;
 3. wystawienia opinii nt. produktów i usług oferowanych przez Administratora;
 4. udostępnienia Państwa danych do partnerów WIALAN.

Jeżeli podstawę prawną stanowi przygotowanie i realizacja umowy, Administrator przetwarza Państwa dane w celu przygotowania umowy i realizacji umowy sprzedaży Państwu produktów z oferty WIALAN.
Jeżeli podstawę prawną stanowi obowiązek prawny ciążący na Administratorze, WIALAN przetwarza Państwa dane w celu:

 1. rozliczenia umów (wystawienia dokumentów fiskalnych);
 2. przechowywania dokumentów związanych z realizacją umowy przez okres niezbędny do obrony oraz dochodzenia roszczeń.

Jeżeli podstawę prawną stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, WIALAN przetwarza Państwa dane w celu:

 1. realizacji marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług;
 2. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora;
 3. prowadzenia monitoringu wizyjnego na terenach należących do WIALAN.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Dla prawidłowego funkcjonowania firmy, WIALAN może udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom zewnętrznym, takim jak firmy kurierskie, dostawcy oprogramowania, podmioty obsługujące płatności, zewnętrzne biura księgowe, instytucje udzielające kredyty/leasingi itd.
W każdej chwili możecie się Państwo zwrócić do Administratora w celu pozyskania informacji, jakim podmiotom udostępniane są dane osobowe.

PROFILOWANIE I PODEJMOWANIE ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI
Administrator, podczas przetwarzania Państwa danych osobowych, może podejmować decyzje na podstawie zautomatyzowanych czynności lub poprzez profilowanie. Jeżeli Państwa dane mają być przetwarzane w taki sposób, zostaniecie Państwo o tym poinformowani.
Domyślnie jednak, przetwarzanie danych osobowych nie opera się na profilowaniu oraz na podejmowaniu zautomatyzowanych decyzji.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.