obrazek

Czy postęp techniczny dostarczy wydajniejszych sposobów wykorzystania azotu w rolnictwie? moNolith46

Ograniczenie strat azotu powoduje, że Twoje uprawy otrzymują go więcej, środowisko mniej a inwestycja w zakup nawozu azotowego jest jeszcze bardziej opłacalna.

Wszelkich informacji na temat nawozu moNolith 46 uzyskasz u naszych Doradców ds. Nawożenia i Ochrony


Czym jest moNolith 46?

moNolith46® jest unikalną ciekłą kompozycją z NBPT stosowaną do powlekania granul mocznika lub mieszania z roztworami saletrzano-mocznikowymi (rsm), w celu ograniczania ulatniania się amoniaku do momentu wystąpienia deszczu.

 

Dlaczego powinienem się martwić stratą azotu?

Im więcej azotu Twoje rośliny otrzymają tym wyższy uzyskasz plon, tak więc ma sens nawożenie upraw w sposób, który minimalizuje straty azotu.

Rysunek ilustruje co dzieje się z większością nawozów opartych na moczniku po ich zastosowaniu. Mikroorganizmy obecne w glebie wytwarzają enzym zwany ureaza, która w zetknięciu z mocznikiem powoduje wydzielanie się azotu w postaci gazowego amoniaku. Ta strata azotu z mocznika w postaci amoniaku określana jest jako ulatnianie się amoniaku. Rozkład mocznika rozpoczyna się natychmiast po jego zetknięciu z glebą. Szybkość ulatniania się amoniaku zależy od wielu czynników, takich jak dawka zastosowanego nawozu i sposób jego wysiania, rodzaj
pokrywy roślinnej i obecność resztek pożniwnych, temperatura gleby i powietrza, zawartość wilgoci w glebie, odczyn gleby, jej pojemność buforowa i zdolności wymiany kationów. Ogólnie, szybkość ulatniania się amoniaku z nawozów na bazie mocznika jest największą zaraz po ich zastosowaniu. Większość strat amoniaku występuje w okresie od 2 do 4 dni, a nawet wcześniej na glebach o wysokim pH.

Jak technologia Phoenix`a pomaga zmniejszyć ulatnianie się amoniaku?

W unikalnej kompozycji rozpuszczalników opatentowanych przez Phoenix’a, rozpuszcza się N-(n-butyl triamid kwasu tiofosforowego (NBPT), a powstały roztwór nanosi się na granule mocznika lub miesza z roztworami mocznika i saletry amonowej. Aktywność NBPT jako inhibitora ureazy odkryto w latach 80-tych. Wiele przeprowadzonych w ostatnich 25 latach badań potwierdza fakt, że jest on najskuteczniejszym dostępnym na rynku inhibitorem.
Rysunek przedstawia wyniki polowych badań porównawczych pomiaru ulatniania się amoniaku z mocznika nie stabilizowanego i stabilizowanego mocznika Phoenix’a o nazwie moNolith46®. Z zamieszczonych danych wynika, że moNolith46® – mocznik powleczony inhibitorem ureazy NBPT zmniejszył straty ulatniania się amoniaku o więcej niż 70 % w warunkach doświadczenia polowego.
Na rysunku przedstawiono wyniki polowych badań wysokości plonów pszenicy w zależności od dawki i rodzaju użytego nawozu azotowego. Badania te przeprowadzono w ODR Szepietowo/Polska. Uzyskane wyniki wyraźnie wskazują na możliwość znaczącego wzrostu plonu, gdy zamiast mocznika niestabilizowanego stosuje się mocznik stabilizowany moNolith46®. Uzyskany wzrost plonów i ich jakość jest porównywalna z plonami uzyskanymi przy nawożeniu saletrą amonowa.

Czy istnieją inne sposoby zapobiegania stratom amoniaku?

W publikacji brytyjskiego ministerstwa rolnictwa (Department for Environmen Food & Rural Affairs (DEFRA))zatytułowanej Kodeks Dobrych Praktyk Rolniczych Dotyczących Ograniczania Emisji Amoniaku opublikowanej 27 lipca 2018 roku zalecane są następujące sposoby ograniczania emisji w trakcie stosowania nawozów mineralnych zawierających mocznik: szybkie wprowadzenie nawozów mocznikowych w głąb gleby (>50% obniżka emisji amoniaku w przypadku nawozów stałych i >80 % obniżka w przypadku injekcji nawozów ciekłych). Tam gdzie to możliwe należy stosować mocznik z inhibitorem ureazy ( 70% średnia obniżka strat amoniaku w przypadku mocznika stałego i 40% średnia obniżka emisji w przypadku rsm-u). Inhibitory ureazy opóźniają rozkład mocznika do momentu, aż woda opadowa rozpuści go i wprowadzi w głąb gleby.
Identyczne sposoby ograniczania emisji amoniaku wymienia opracowany przez polskie ministerstwo rolnictwa „Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej w Zakresie Zmniejszania Emisji Amoniaku” opublikowany 12 sierpnia 2019 roku. Także wspólne badania Teagasc i AFBI wskazały praktyczne sposoby zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych przy równoczesnym utrzymaniu dotychczasowego poziomu produkcji rolnej przy zmniejszonych nakładach finansowych.

Dlaczego stosować moNolith46?

moNolith46® jest łatwy w użyciu i nie wymaga specjalnych urządzeń do jego stosowania. Można go nanosić na powierzchnie granul mocznika bądź mieszać z roztworem saletrzano-mocznikowym, które to nawozy są najpowszechniejszymi i najbardziej efektywnymi źródłami azotu. moNolith46® pomaga utrzymać więcej azotu w glebie poprzez zmniejszenie strat azotu powodowanych ulatnianiem się amoniaku. Zwiększona dostępność azotu pomaga w uzyskaniu wyższych plonów poprawiając w ten sposób efektywność inwestycji w nawóz.

Stosuj skuteczny nawóz

Doświadczenia polowe i badania laboratoryjne potwierdzają fakt znaczących strat azotu w przypadku stosowania nawozów zawierających mocznik gdy wysiewane są bezpośrednio na powierzchnie gleby. Straty te są szczególnie intensywne w przypadku pokrycia gleby darnią lub resztkami pożniwnymi. moNolith46® jest roztworem inhibitora ureazy zmniejszającym straty N w postaci amoniaku do momentu rozpuszczenia mocznika przez deszcz i wprowadzenia go w głąb profilu glebowego.